سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه در راه حق 
محقق 
1370/01/01 
1384/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
موسسه اهل البیت(ع) 
محقق 
1369/01/01 
1373/01/01 
پژوهشی 
همکاری 
موسسه در راه حق 
کتابدار 
1370/01/01 
1384/01/01 
اجرایی